Thomas Sarrantonio

Whidbey Island Study, oil on linen panel
12 x 12 inches, $450.

Thomas Sarrantonio